ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ

Рівна та ефективна участь жінок та чоловіків у всіх сферах життя суспільства є необхідною умовою для економічного, політичного та соціального розвитку країни. Гендерна нерівність у процесах розвитку, економічному та соціальному житті носить дискримінаційний характер та сприяє фемінізації бідності

Дискримінація за ознакою статі – дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків.

Основними законодавчими актами, які регулюють питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є  Конституція України, Закон України «Про забезпечення рівних прав та обов'язків жінок і чоловіків» та інші нормативно-правові акти.

Основною метою Закону є досягнення рівного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про забезпечення рівних прав та обов'язків жінок і чоловіків» особа, яка вважає, що стосовно неї застосовано дискримінацію за ознакою статі, має право звернутися зі скаргою до державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до суду, а також до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у разі, якщо вичерпані внутрішні засоби правового захисту.

З метою реагування на скарги та звернення громадян за фактами дискримінації за ознакою статі при Міністерстві соціальної політики України діє Експертна рада з питань протидії дискримінації за ознакою статі.

Експертна рада відповідно до Положення (Наказ Мінсоцполітики України від 18.12.2012 №768) є консультативно-дорадчим органом та створюється з метою розгляду, обліку та узагальнення звернень з питань дискримінації за ознакою статі та підготовки пропозицій щодо їх усунення.  Експертна рада діє на громадських засадах. Її рішення носять рекомендаційний характер.

Міністерство соціальної політики разом із Структурою ООН Жінки в Україні розпочинає впровадження другої фази проекту „Розбудова демократичного, мирного та гендерно рівноправного суспільства”.

У липні 2021 року було підписано План спільної діяльності Мінсоцполітики, Нацсоцслужби та Структури ООН Жінки в Україні в межах проекту міжнародної технічної допомоги „Розбудова демократичного, мирного рівноправного суспільства в Україні”.

У центрі уваги проекту – участь жінок та жіночих організацій у процесах запобігання та розв’язання конфліктів та постконфліктному відновленні.

Мирні процеси за участі жінок у якості свідків, підписантів, посередниць та учасниць перемовин продемонстрували 20% збільшення ймовірності укладення мирної угоди, що тривала б довше 2 років, та на 35% – мирних угод, тривалістю 15 років.

Мінсоцполітики є головним розробником Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпекаˮ на період до 2025 року і активно співпрацює з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики, центральними та місцевими органами виконавчої влади, міжнародними та громадськими організаціями, зокрема, Структурою ООН Жінки в Україні.

Реалізація проекту допоможе ефективно досягати стратегічних цілей, визначених Національним планом дій, враховуючи результати системного та постійного аналізу статистичних даних та інших джерел стосовно становища цільових груп, які охоплює документ.